Lyrics: 只身走马 | Zhi Shen Zou Ma | Riding Alone

  • From the Living to Suffer (活受罪 | Huo Shou Zui) Audio Drama, based on the novel by Tangstory 鱼香肉丝

Original Song: 离人泪 (Li Ren Lei) by 張繼聰 (Louis Cheung / Zhang Jicong) 
Planning: 红树歅 [水岸聆音] (Hong Shu Yin [Shui An Ling Yin])  
Lyrics: 桑酒酒 (Sang Jiujiu) 
Vocals: 小千 (Smile_XiaoQian) 

English Translation (requested): radishtears 

Link: https://www.missevan.com/sound/1112579