Lyrics: 山河知交 | Shan He Zhi Jiao

Source: Weibo

《山河剑心》片尾曲 | Shan He Jian Xin (Thousand Autumns) Ending Song 

Vocals: 流浪的蛙蛙 (Liu Lang de Wa Wa)  
Lyrics: 原晞 (Yuan Xi) 
Composition, Mixing: 潮汐-tide (Chaoxi-tide) 
Arrangement: 灰原穷 (Hui Yuanqiong) 
Production: 潮汐-tide (Chaoxi-tide), 异新音乐 (Yixin Music)

English Translation: radishtears
(disclaimer: I have not read Qian Qiu/Thousand Autumns, nor have I watched the donghua)
(translated by request)

Chinese

cí qù xuán dū yè shéi jiāng cháng bié kè rù yī piē  
辞去玄都夜 谁将长别 刻入一瞥 
lái yíng jiāng hú xuě tiān dì lěng liè nán liáng gǔ xuè 
来迎江湖雪 天地冷冽 难凉骨血 
rèn guāng yīn bù xiē qīng shān bǎi nián cāng láng qiān dié  
任光阴不歇 青山百年 沧浪千叠 
qián chén shì gù rén yuē cóng wèi céng wàng què  
前尘誓 故人约 从未曾忘却

xiāng shí píng xiào yè zhú zhàng máng xié bái yī liè liè 
相识凭笑靥 竹杖芒鞋 白衣猎猎 
fú shēng sān qiān yuè liú nián yǒu xiàn xīn dòng wú jié 
浮生三千阅 流年有限 心动无竭 
mò niàn jiàn zì jué wú dào yǒng cún gū shēn hé qiè 
默念剑字诀 吾道永存 孤身何怯 
jiù tiān zhēn wǎng suì yuè bù miè  
旧天真 往岁月 不灭 

dào yī shēng xìng huì  
道一声幸会  
féng yú jiào yuè jié yú píng shuǐ dé jiàn chūn fēng yǎn méi 
逢于峤岳结于萍水 得见春风眼眉 
hóng chén duō shì fēi huái róu piān piān wèi shéi  
红尘多是非 怀柔偏偏为谁 

lì shēng sǐ jǐ huí  
历生死几回  
shǐ yú shàn è zhōng yú cí bēi guī lái wēn ruǎn xīn fēi  
始于善恶终于慈悲 归来温软心扉 
fēng yǔ rú huì yǒu rén fù shì wú wèi  
风雨如晦 有人赴世无畏  
bù yán huǐ  
不言悔  

bā bǎi lù tiáo tiáo tīng wén shì dào fēng yǔ piāo yáo  
八百路迢迢 听闻世道 风雨飘摇 
qīng fēng zhǐ jiān rào jūn zǐ bái páo xiá yì yǒng zhāo 
清风指尖绕 君子白袍 侠义永昭 
jiāng hú duō xiāo xiǎo xìng dé zhī jiāo gān dǎn xiāng zhào  
江湖多宵小 幸得知交 肝胆相照 
zuì tóng gē xǐng tóng xiào jīn zhāo  
醉同歌 醒同笑 今朝 

dào yī shēng xìng huì  
道一声幸会  
féng yú jiào yuè jié yú píng shuǐ dé jiàn chūn fēng yǎn méi 
逢于峤岳结于萍水 得见春风眼眉 
hóng chén duō shì fēi huái róu piān piān wèi shéi  
红尘多是非 怀柔偏偏为谁 

lì shēng sǐ jǐ huí  
历生死几回  
shǐ yú shàn è zhōng yú cí bēi guī lái wēn ruǎn xīn fēi  
始于善恶终于慈悲 归来温软心扉 
fēng yǔ rú huì yǒu rén fù shì wú wèi  
风雨如晦 有人赴世无畏  
bù yán huǐ  
不言悔 

fēng liú zhēn mǎn bēi  
风流斟满杯  
nǐ ruò jìn xìng wǒ bì fèng péi cái bù fù hǎo nián suì  
你若尽兴我必奉陪 才不负好年岁 
shì jiān de wán měi tóng lái qù gòng jìn tuì  
世间的完美 同来去共进退 
zǒu tiān nán dì běi  
走天南地北  
mò rán huí shǒu rén cháo shǒu wěi yòu luò yī jīn yú huī
蓦然回首人潮首尾 又落一襟余晖 
cháng yè jiāng chuí yǒu rén huái róu yǐ duì  
长夜将垂 有人怀柔以对  
bù sī guī  
不思归  

cháng yè jiāng chuí yǒu rén huái róu yǐ duì  
长夜将垂 有人怀柔以对  
bù sī guī  
不思归 

English

Say farewell to Xuandu while night falls 
Who will etch this long parting into a single gaze? 
Come welcome the Jianghu snow 
The world is bone-chilling but still cannot cool my flesh and blood 
Let time fly by without rest 
Mountains prevail and blue waves ebb and flow 
But I haven’t forgotten a past life’s promise made to an old friend 

We recognize each other by a smile 
Bamboo cane, straw shoes, white robes fluttering  
Journeying through life  
The fleeting years are limited yet the feelings in my heart do not die 
I silently read the sword mantras 
My Path will go on; why be afraid of loneliness? 
Innocent days of the past, bygone years, will not vanish 

With an exchanged greeting 
We meet by chance on high mountains and I am rewarded with the sight of your smiling eyes 
Amidst this turbulent world, there’s someone I try to please 

Traversing life and death more than once 
Begin with good and evil, end with mercy, returning with a kind heart 
Under the veil of wind and rain, someone takes on the world without fear 
Not a word of regret 

Eight hundred endless roads 
Hearing of turmoil blowing across the land 
A gentle breeze caresses my fingertips 
A white-robed gentleman, chivalry illuminated ceaselessly  
There are many evildoers on the Jianghu 
I was fortunate to meet a friend to whom I can open my heart 
This day, we’ll get drunk to the same song and smile the same smile when we wake    

With an exchanged greeting 
We meet by chance on high mountains and I am rewarded with the sight of your smiling eyes 
Amidst this turbulent world, there’s someone I try to please 

Traversing life and death more than once 
Begin with good and evil, end with mercy, returning with a kind heart 
Under the veil of wind and rain, someone takes on the world without fear 
Not a word of regret 

Fill our cups with free spirit 
If it contents your heart, I’ll be sure to keep you company; there’s no better way to pass the time 
The world’s perfection is naught but coming and going together, by each other’s side 
We’ll walk the ends of the earth 
Suddenly, I look back and the ends of the crowd are once again awash with the afterglow of dusk  
Long night is about to fall, but with someone to greet tenderly 
There’s no need to yearn for a reunion 

Long night is about to fall, but with someone to greet tenderly 
There’s no need to yearn for a reunion 

Translation Notes 

*With an exchanged greeting (dào  shēng xìng huì / 道一声幸会): “xing hui” is a common (archaic) polite greeting that literally means “it is good fortune to meet you” — pretty much the equivalent of “nice to meet you”. So the literal translation is: “[I/we] said a ‘nice to meet you’”.    

*free spirit (fēng liú / 风流): “feng liu” can be referring to many things, including being admirable/talented (i.e., fēng liú rén wù / 风流人物), being unrestrained/uninhibited, or even referring to romantic or sexual subject matter. Not sure which one fits best in context so I just picked one.  

Also, I’m not confident about the last verse, so I’m open to suggestions/corrections. 

4 thoughts on “Lyrics: 山河知交 | Shan He Zhi Jiao

 1. Hello!
  I found your blog searching for mdzs lyrics a while back and i hadn’t come back in some time, but recently i was in search of a tgcf song translation when I came by your blog again and it was a nice surprise finding a translation for a thousand autumns song, it made me really happy because i’d been searching for the lyrics as well, but most i’d found so far had parts that didn’t make much sense.

  I really like your translations (and if i’m honest i also cried a little bit w this one, in part cause the emotion of finally finding a nice translation got to me and in part cause i’m a bit too deep in this series/novel haha) and just wanted to say thank you for the work that you do, and all the effort you put in making these translations so people like me who don’t know chinese can actually understand what the songs say, you’re great!

  Like

  1. Aw, that’s very kind of you to say! I’m happy to hear my translations can help you in some way and I can only hope they do some justice to the original work. Someone had requested this particular song so I’m glad I ended up doing it.
   🙂

   Liked by 1 person

 2. although I’m still stuck at 人间从我, now I’ve come to you again on coincidence while searching for a music sheet. :A: I’m on verge of giving up making fan lyrics for this song because of the lack of reference, and now your superficial ray of heavenly light shines on my soul again.

  I have another reference those are more accurate to the story, but I like how you translate this with pure interpretation, and it gave off such different vibes and kinda deeper in meaning. Thank you so much for your hard work, I hope you won’t mind if I use your translation as a reference for the (translated) fan lyrics again.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s