Lyrics: 红绝 | Hong Jue | Red Devastation

《天官赐福》动画片尾曲 | TGCF Donghua 2nd Ending Song 

Vocals: 胡夏 (Hu Xia)
Lyrics: 申名利 (Shen Mingli), 王晓倩 (Wang Xiaoqian)
Composition: 杨秉音 (Yang Bingyin)

Chinese

wù piāo miǎo yún shàng yǒu xiān gōng 
雾飘渺  云上有仙宫
hóng lián yǎn àn zhōng yǐn dié yǒng 
红帘掩  暗中引蝶涌
guǐ jué cáng yú mí rén de mèng 
诡谲藏于迷人的梦
piān wèi jìn jì zhuó yī shēn hóng 
偏为禁忌灼一身红

xiān fēng dào gǔ yuàn wéi xū kōng 
仙风道骨  愿为虚空
hóng xiàn qiǎn quǎn rú mù chūn fēng 
红线缱绻  如沐春风
yōu àn shēn chù jiǎo yuè méng lóng 
幽暗深处  皎月朦胧
wēn róu yǐ qí yuàn dēng jì sòng 
温柔以祈愿灯寄送

tiān xià zhī dà wèi nǐ huā mǎn chéng 
天下之大  为你花满城
guān míng pāo kōng zhí huā zhàng jiàn jiù cāng shēng 
官名抛空  执花仗剑救苍生
cì wǒ tì nǐ wàn bān mó lì gèng yíng rèn 
赐我替你  万般磨砺更迎刃
fú huò bù wèn zhōng shí xìn tú yǒu yī rén
福祸不问  忠实信徒有一人

bǎi shì liú zhuàn yuàn rú cháng míng dēng 
百世流转  愿如长明灯
wú suǒ bù néng suǒ xiàng pī mí zhào qián chén 
无所不能  所向披靡照前尘
jìn zhù fú chén yù huǒ tóu shēn yě gǎn chēng 
禁住浮沉  浴火投身也敢撑
jì xiàn shì rén wéi yuàn yú shēng xiāng zèng 
忌羡世人  惟愿余生  相赠

xiān fēng dào gǔ yuàn wéi xū kōng 
仙风道骨  愿为虚空
hóng xiàn qiǎn quǎn rú mù chūn fēng 
红线缱绻  如沐春风
yōu àn shēn chù jiǎo yuè méng lóng 
幽暗深处  皎月朦胧
wēn róu yǐ qí yuàn dēng jì sòng 
温柔以祈愿灯寄送

shēn ruò néng bèi yī chà niàn suǒ dòng 
身若能被一刹念所动
zài niè hǎi zhōng wú wèi xī xì yì měng dǒng 
在孽海中  无畏嬉戏亦懵懂
wú cháng jù sàn shēng sǐ nàn miè qíng yì nóng 
无常聚散  生死难灭情义浓
jiān rén jiàn yǐng dāo guāng fāng xīn pò hóng méng 
间人剑影刀光  芳心破鸿蒙

xīn yǒu qiān jié yì kùn yú jìng zhōng 
心有千劫  亦困于镜中
zài huàn jué zhōng jìng dài zhāo xì hòu xiāng rèn 
在幻觉中  静待朝夕后相认
táo shuǐ jiàn nuǎn nuǎn bù jí hóng yī shèng fēng 
桃水渐暖  暖不及红衣胜枫
yuán qǐ biàn xìn yuán bù huì zhōng 
源起便信  缘不会终

tiān xià zhī dà wèi nǐ huā mǎn chéng 
天下之大  为你花满城
guān míng pāo kōng wéi xīn zhōng yī piē jīng hóng 
官名抛空  为心中一瞥惊鸿
cì wǒ tì nǐ yè huǒ cháng jǐn zài chóng shēng 
赐我替你  业火尝尽在重生
fú huò bù wèn zhōng shí xìn tú yǒu yī rén 
福祸不问  忠实信徒有一人

bǎi shì liú zhuàn yuàn rú cháng míng dēng 
百世流转  愿如长明灯
wú suǒ bù néng mǐn rén jiān bēi huān qíng hèn 
无所不能  悯人间悲欢情恨
jìn zhù fú chén lún huí lǐ zhōng huì chóng féng 
禁住浮沉  轮回里终会重逢
jì xiàn shì rén wéi yuàn yú shēng xiāng zèng
忌羡世人  惟愿余生  相赠

English

Veiled in mist, a heavenly palace sits above the clouds
Behind curtains of red, butterflies emerge from the dark
The strange hides amidst enchanting dreams
Yet forbidden are those robes of scorching scarlet

Heavenly power and lofty character; let it all be hollow
Red string tethered to heartstrings; warm as the spring wind’s embrace
From gloomy depths, where the moon’s glow is obscured, gentle prayers are carried upon wishing lanterns 

In this vast world, I will gift you a city of flowers
Casting off noble titles, with flower and sword in hand, you vow to save the world’s weak and poor
Grant me the honour of bearing the hardships and harsh blades in your place  
Through good fortunes and bad, your one most faithful follower shall remain       

Time goes on, hope everlasting as eternal lanterns
With nothing beyond our ability, all obstacles are swept away, illuminating the past
The wandering journey comes to an end as we dare to brave a sea of fire
Envious of the common people; I only ever wanted to spend my remaining years by your side 

Heavenly power and lofty character; let it all be hollow
Red string tethered to heartstrings; warm as the spring wind’s embrace
From gloomy depths, where the moon’s glow is obscured, gentle prayers are carried upon wishing lanterns 

If the body may obey a passing moment’s thought
In this sinful world, we can be fearless, play freely in ignorance
Impermanent company, nor mortality, cannot sever the steadfast ties between us 
Even as swords clash and blades strike, heart’s affection perseveres from a time long past 

A thousand trials challenge my heart, trapped within a dream
Inside the illusion, I quietly wait for the day we can meet again
Waters begin warming as spring comes, yet warmer yet are those robes, redder than maple leaves
From the very beginning, I believed that our intertwined fates would endure 

In this vast world, I will gift you a city of flowers
Casting off noble titles to chase that fleeting glimpse held in my heart
Grant me the honour of taking your place, reborn after burning in endless fires of sin  
Through good fortunes and bad, your one most faithful follower shall remain       

Time goes on, hope everlasting as eternal lanterns
Nothing beyond our ability, yet the mortal world’s grievances, joys, love and hate, are not overlooked 
The wandering journey comes to an end; reunion is inevitable no matter the cycles of life and death
Envious of the common people; I only ever wanted to spend my remaining years by your side 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s