Lyrics: 曲尽陈情 | Qu Jin Chen Qing | Song Ends

《陈情令》魏无羡人物歌曲 | The Untamed Wei Wuxian Character Song

Vocals: 肖战 (Xiao Zhan)
Composition: Within 轶名 (Within Yi Ming)
Lyrics: 易着连消醉清酒 (Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu)

English Translation: radishtears (me)

Chinese

纵棹趁夜风小眠
载一舟江烟
晚来揽星归
摘片柳叶吹彻天边

展开泛黄的纸鸢
回首旧人间
江灯飘摇远
往事随波如又一篇

高台倚栏前
衔杯观花满长街
玄武洞天 也曾浇血洗剑
讥评堪过耳
心本勇绝何惧人言
纵入火海仍抱怀垂怜

也曾笑夺酒坛
剑挑姑苏十里春
无关生死事
老来尽作江湖诗中人

窗外玉兰影深
前生是梦还是真
隔世春秋后
昔年因果皆是曾听闻

身陨不夜天
谁信年少无虚言
为义之诺也曾削笛舍剑
流言任在前
丹心犹热何须来辩
世事皆千人千言千面

也曾惊鸿过眼
指尖轻挑卷云纹
无端引弦震
缘何梦中深记那一瞬

树下落英纷纷
此刻是梦还是真
偕行云游后
世外江湖皆是据传闻

丹心何须言在口
横笛闲吹落星斗
使我徒有身后名
不如及时一杯酒

也曾怀拥人间
使我独享一枝春
无关生死事
缘何尽作江湖诗中人

门外声浅影深
相逢是梦还是真
隔世春秋后
前生因果终会落成痕

Pinyin

zòng zhào chèn yè fēng xiǎo mián
zǎi yī zhōu jiāng yān
wǎn lái lǎn xīng guī
zhāi piàn liǔ yè chuī chè tiān biān

zhǎn kāi fàn huáng de zhǐ yuān
huí shǒu jiù rén jiān
jiāng dēng piāo yáo yuǎn
wǎng shì suí bō rú yòu yī piān

gāo tái yǐ lán qián
xián bēi guān huā mǎn cháng jiē
xuán wǔ dòng tiān yě céng jiāo xuè xǐ jiàn
jī píng kān guò ěr
xīn běn yǒng jué hé jù rén yán
zòng rù huǒ hǎi réng bào huái chuí lián

yě céng xiào duó jiǔ tán
jiàn tiāo gū sū shí lǐchūn
wú guān shēng sǐ shì
lǎo lái jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

chuāng wài yù lán yǐng shēn
qián shēng shì mèng hái shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu
xī nián yīn guǒ jiē shì céng tīng wén

shēn yǔn bú yè tiān
shéi xìn nián shào wú xū yán
wèi yì zhī nuò yě céng xiāo dí shě jiàn
liú yán rèn zài qián
dān xīn yóu rè hé xū lái biàn
shì shì jiē qiān rén qiān yán qiān miàn

yě céng jīng hóng guò yǎn
zhǐ jiān qīng tiāo juǎn yún wén
wú duān yǐn xián zhèn
yuán hé mèng zhōng shēn jì nà yī shùn

shù xià luò yīng fēn fēn
cǐkè shì mèng hái shì zhēn
xié xíng yún yóu hòu
shì wài jiāng hú jiē shì jù chuán wén

dān xīn hé xū yán zài kǒu
héng dí xián chuī luò xīng dǒu
shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu míng
bù rú jí shí yī bēi jiǔ

yě céng huái yōng rén jiān
shǐ wǒ dú xiǎng yī zhī chūn
wú guān shēng sǐ shì
yuán hé jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

mén wài shēng qiǎn yǐng shēn
xiāng féng shì mèng hái shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu
qián shēng yīn guǒ zhōng huì luò chéng hén

English

Take a nap while the evening wind blows
Carrying the boat through river mist
Nightfall brings back the stars
Pluck a willow leaf as they scatter to the sky’s limit

Spread open a faded paper kite
Reminiscing of a world long gone  
The river lanterns have drifted far away
And the past turns a page along with the rippling water

High up on the balcony
Drink raised over a flower-filled street
Yet we once washed our blades with blood in the Xuanwu Cave
Scorn and ridicule leave me unscathed
I have nothing left but courage so why fear others’ words
Even a sea of fire cannot extinguish compassion

Once I stole jars of wine with a smile
Crossing swords with Gusu’s most beautiful person*
There were no grand stories of life and death
Yet we always star in the tales told across the land

The magnolia trees outside the window are vivid in memory
Was it all real or just a dream?
Many seasons pass, a lifetime later
It has all become nothing more than a rumour once heard

Life lost at Nightless Sky
Who’d still believe that the youth told no lies
Even though I once traded my sword for a flute to keep that righteous promise
Persistent rumours precede me
But why should I explain myself when my loyal heart still burns hot?
A thousand people, a thousand faces, each have their own story to tell

Once, I was also mesmerized by a beautiful sight
My fingertips lightly teased swirling clouds
And qin strings trembled unexpectedly in reply
For some reason, that moment replays clearly in my dreams

Beneath the trees, numerous flower petals fall
Is this moment real or just a dream?
After our adventures, travelling in each other’s company
Rumours of our story spreads far and wide

There’s no need for words when the heart is loyal
Carefree, the flute plays beneath the falling stars
The lure of my name written into history
Cannot compare to a cup of good wine

Once, I was also tied down by the mortal world
Yearning for a love that only I knew**
There were no grand stories of life and death
So why do we always star in the tales told across the land?

The voice just outside the door is low but clear
Was our reunion real or just a dream?
Many seasons pass, a lifetime later
That previous life’s fate will fade to nothing but scars in the end

Translation Notes

*most beautiful person: The original line is 十里春 (shi li chun / lit. ten li spring). This is derived from a Tang dynasty poem by a famous poet, Du Mu 杜牧. The poem is called 赠别·其一 (zeng bie – qi yi) or roughly “send-off/farewell – the first”. It’s the first of two poems Du Mu wrote about a singing courtesan in Yangzhou. This first poem describes her beauty and that, along a ten li road in Yangzhou filled with beautiful women, no one could compare to her.

And FYI, one li (里) is approximately 500 metres, though of course it varied throughout history.

**yearning: This is another poetic reference, specifically the phrase 一枝春 (yi zhi chun / a sprig of spring). Another famous Tang dynasty poet, Wang Wei 王维, wrote a poem called Xiang Si 相思 which means “yearning” (often between lovers but not always). It is also known as 江上赠李龟年 (jiang shang zeng li guinian / upon the river, a gift for Li Guinian) or 相思子(xiang si zi / yearning seed). The latter name is because the poem describes the “red pea” (commonly known as the rosary pea) as the best object on which you can entrust feelings of yearning. I’m not 100% sure but this is probably why the rosary pea is also known as the “yearning seed/pea”.

5 thoughts on “Lyrics: 曲尽陈情 | Qu Jin Chen Qing | Song Ends

    1. What do you mean? If you’re referring to the English being longer than the pinyin, that’s simply because it takes more English words to express each Chinese character (in terms of translation).

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s